Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897889

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 24 maja 2011 r.
II SA/Rz 50/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Magdalena Józefczyk Sędziowie SO del. Anna Bembenek(spr.) WSA Ewa Partyka Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 24 maja 2011 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2010 r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.