Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2900185

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
II SA/Rz 496/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Zbigniew Czarnik Sędziowie NSA Stanisław Śliwa WSA Jolanta Ewa Wojtyna (spr.) Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2011 r. sprawy ze skargi Z. I. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.