Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3027826

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 8 lipca 2020 r.
II SA/Rz 46/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Zdrzałka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 220 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi WS na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2019 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 30 kwietnia 2020 r. wezwano WS do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 15 stycznia 2020 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Wezwanie zawierało pouczenie, że czynności powyższej należy dokonać w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczono zawodowemu pełnomocnikowi skarżącego w dniu 8 czerwca 2020 r. i w wyznaczonym terminie braki skargi nie zostały uzupełnione.

W piśmie z dnia 10 czerwca 2020 r., nadanym w placówce operatora pocztowego w dniu 16 czerwca 2020 r. pełnomocnik skarżącego zwrócił się do Sądu z wnioskiem o przedłużenie terminu przewidzianego na uiszczenie wpisu sądowego od skargi. Uzasadniając zgłoszone żądanie podał, że z uwagi na sytuację społeczno - gospodarczą ma znacznie utrudniony kontakt z mocodawcą, którego sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu. Ponadto za przedłużeniem terminu przemawia również treść art. 15zzs - jak podał pełnomocnik - ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje;

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis, przy czym pismem takim jest również skarga. W przypadku gdy skarga nie została należycie opłacona, zgodnie z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem odrzucenia skargi uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, ponieważ wobec braku opłaty Sąd nie podejmie żadnej czynności. Wymaga podkreślenia, że siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków fiskalnych skargi jest terminem ustawowym. Nie może być zatem na wniosek strony przez przewodniczącego przedłużony ani skrócony. Niedopełnienie w wyznaczonym terminie nałożonego na stronę obowiązku uzupełnienia braków skargi rodzi zatem po stronie sądu obowiązek odrzucenia skargi.

Wymaga wskazania, że od dnia 14 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stanu zagrożenia epidemicznego, a od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii (rozporządzenia Ministra Zdrowia odpowiednio z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.) i z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.). Zgodnie zaś z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - a nie ustawy nowelizującej jak wskazał pełnomocnik - w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Przepis ten został wprowadzony do ustawy w dniu 31 marca 2020 r., niemniej skoro ustawodawca wskazał w nim wprost, że normuje on bieg terminów nie tylko w stanie epidemii lecz także w stanie zagrożenia epidemicznego, uznać należy, że jego skutki obejmują również terminy, których bieg obejmuje okres od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Przepis art. 15zzs został uchylony ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), ogłoszoną w Dzienniku Ustaw w dniu 16 maja 2020 r. Ponadto stosownie do art. 68 ust. 7 ww. ustawy, terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Przenosząc powyższe rozważania na płaszczyznę niniejszej sprawy Sąd stwierdza, że brak jest podstaw prawnych do przedłużenia siedmiodniowego terminu przewidzianego na uzupełnienie braków fiskalnych skargi. Natomiast doręczenie skarżącemu wezwania w dniu 8 czerwca 2020 r. skutkuje brakiem zastosowania opisanych wyżej regulacji związanych z zawieszeniem biegu terminów sądowych. Wezwanie doręczone zostało bowiem po uchyleniu przez ustawodawcę przepisu art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz po wejściu w życie art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wobec powyższego, skoro skarżący do dnia 15 czerwca 2020 r. nie uiścił wpisu sądowego od skargi, to okoliczność ta uniemożliwia nadanie sprawie prawidłowego biegu i obliguje Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.