Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734584

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
II SA/Rz 450/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Solarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prezydenta Miasta (...) na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie zgody na realizacje inwestycji drogowej - postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęła skarga Prezydenta Miasta (...) na opisaną w sentencji postanowienia decyzję Wojewody (...). Zarządzeniem z dnia 16 kwietnia 2015 r. wezwano A. M. - osobę podającą się za pełnomocnika skarżącego, do wykazania umocowania do działania w imieniu strony skarżącej. W odpowiedzi na wezwanie A. M. w piśmie z dnia 26 maja 2015 r. zawarł oświadczenie o cofnięciu skargi z uwagi na brak możliwości wykazania prawa do reprezentacji.

Zarządzeniem z dnia 27 maja 2015 r. wezwano Prezydenta Miasta (...) do podania, czy popiera skargę wniesioną przez A. M. w jego imieniu pod rygorem przyjęcia, że skargi tej organ nie popiera. W zakreślonym terminie Prezydent nie udzielił odpowiedzi na ww. wezwanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy Sąd w pierwszej kolejności obowiązany jest ocenić dopuszczalność skargi, ponieważ zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), skarga niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

Jednym z warunków dopuszczalności skargi jest jej wniesienie przez uprawniony (legitymowany) podmiot. Stosownie do art. 50 § 1 i 2 p.p.s.a. może tego dokonać każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała ona udział w postępowaniu administracyjnym, a inny podmiot, jeżeli ustawy przyznają mu takie prawo. W postępowaniu sądowoadministracyjnym stronami są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 32). Stosowanie zaś do treści art. 28 § 1 p.p.s.a., jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu.

W okolicznościach niniejszej sprawy skargę w imieniu Prezydenta Miasta (...) wniosła osoba, która nie wykazała, aby legitymowała się prawem do jej wniesienia w imieniu ww. organu. Ponadto w wyznaczonym przez Sąd terminie Prezydent Miasta (...) nie zatwierdził zdziałanych przez A. M. czynności i nie podpisał skargi.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.