Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506194

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
II SA/Rz 431/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Mazur-Selwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. Ź. na uchwałę Rady Gminy (...) z dnia (...) października 2017 r., nr (...) w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II pismem z dnia 21 maja 2018 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni, od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczono w dniu 23 maja 2018 r., lecz wyznaczony termin upłynął bezskutecznie w dniu 30 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, jak również bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego do uiszczenia wpisu, Sąd orzekł jak w sentencji, na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.