II SA/Rz 390/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie - OpenLEX

II SA/Rz 390/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1662190

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2015 r. II SA/Rz 390/15

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Skuteczne wniesienie skargi na decyzję administracyjną wymaga spełnienia warunków określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej zwana: "p.p.s.a.". Należy do nich m.in. zachowanie terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a. Zgodnie z powołanym przepisem, skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Czyni się to za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi, a organ ten następnie przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (art. 54 § 1 i § 2 p.p.s.a.). O terminie wniesienia skargi decyduje data jej wniesienia (lub nadania) do właściwego organu. Jej wniesienie z uchybieniem terminu stanowi kwalifikowane uchybienie uniemożliwiające nadanie sprawie sądowoadministracyjnej prawidłowego biegu i zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. wymaga od Sądu jej odrzucenia.

Przedmiotem skarg P. S. i B. S. jest opisana w sentencji decyzja, którą doręczono i wydano adresatom w dniu 10 lutego 2015 r. Wymienione skargi zawarte w jednej przesyłce listowej zostały natomiast nadane przez skarżących w placówce pocztowej w dniu 14 marca 2015 r., w sobotę. Ustawowy termin do dokonania tej czynności upływał jednak z dniem 12 marca 2015 r. - w czwartek, który nie był dniem ustawowo wolnym od pracy. Tym samym wniesienie skarg dopiero w dniu 14 marca w świetle art. 85 p.p.s.a. uznać należało za czynność bezskuteczną, a same skargi za niedopuszczalne.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.