Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839731

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 25 listopada 2015 r.
II SA/Rz 348/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Magdalena Józefczyk Sędziowie NSA Małgorzata Wolska (spr.) NSA Stanisław Śliwa Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Z. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.