Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3038810

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
II SA/Rz 332/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Solarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A"sp. z o.o. w (...) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

"A" sp. z o.o. z siedzibą w (...) (dalej: "Spółka") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego opisane w sentencji niniejszego postanowienia. W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 26 marca 2019 r. Spółka została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł oraz nadesłania 9 egzemplarzy odpisów skargi, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłkę zawierającą przedmiotowe wezwania, zgodnie ze znajdującym się w aktach sprawy potwierdzeniem odbioru (k.21), doręczono Spółce 28 marca 2019 r. Spółka uzupełniła braki skargi w postaci 9 odpisów skargi, natomiast nie uiściła wpisu od skargi. Termin do jego uiszczenia upłynął 4 kwietnia 2019 r. Wpis od skargi nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - w skrócie p.p.s.a.), sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata. Stosownie zaś do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. i art. 58 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.