Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468886

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 5 czerwca 2014 r.
II SA/Rz 321/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Zaborniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi M. M. skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (zwany dalej WSA) jest decyzja Wojewody (.) z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...), w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej.

Ponieważ skarga nie została podpisana przez skarżącą M. M., dlatego WSA pismem z dnia 24 marca 2014 r. wezwał ją do uzupełnienia tego braku formalnego. Wezwanie wraz z pouczeniem, że nieusunięcie wskazanego braku w terminie 7 dni od daty jego doręczenia spowoduje odrzucenie skargi, zostało doręczone skarżącej w dniu 7 kwietnia 2014 r. Na zwrotnym potwierdzenie odbioru wezwania - reklamacja (znajdującego się w aktach sadowych) - widnieje adnotacja urzędu pocztowego: stwierdza się z urzędu, że M. M. odebrała osobiście przesyłkę (zawierającą wezwanie o popisanie skargi) w dniu 7 kwietnia 2014 r., a na odwrocie jest adnotacja: wydano 7 kwietnia 2014 r. wraz z podpisem doręczającego/wydajającego. Skarżąca podpisała w skargę w dniu 22 kwietnia 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje;

Wyjaśnienia wymaga, że skarga składana do sądu administracyjnego jest pismem procesowym, które aby mogło zostać merytorycznie rozpoznane musi spełniać określone wymogi formalne. Jednym z nich, stosownie do art. 57 § 1 w związku z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; zwanej dalej p.p.s.a.), jest podpisanie skargi przez stronę, albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Nie usunięcie pomimo wezwania określonego braku formalnego skargi w wyznaczonym terminie powoduje jej odrzucenie (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Jak wskazano powyżej skarżąca otrzymała wezwanie do podpisania skargi w dniu 7 kwietnia 2014 r., zaś skarga została podpisana 22 kwietnia 2014 r., z czego wynika, że skarżąca nie usunęła wyżej opisanego braku formalnego w terminie. Dlatego skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.