Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1599938

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 21 września 2011 r.
II SA/Rz 310/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Piotr Godlewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 21 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adw. Ł. K. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 sierpnia 2011 r. sygn. akt II SA/Rz 310/11 oddalającego skargę J. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2011 r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia przyznać pełnomocnikowi skarżącego adw. Ł. K. kwotę 147,60 zł. (sto czterdzieści siedem złotych 60/100) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej (w tym 27,60 zł jako 23% podatku od towarów i usług od należnej tytułem wynagrodzenia opłaty w wysokości 120 zł.).

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2011 r. sygn. akt j.w. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę J. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2011 r. Nr (...).

Wyrokiem tym przyznano także ustanowionemu dla skarżącego adwokatowi Ł. K. wynagrodzenie tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 295,20 zł.

W dniu 2 września 2011 r. pełnomocnikowi skarżącego został doręczony odpis sporządzonego na jego wniosek uzasadnienia tego wyroku, po czym w dniu 9 września 2011 r. wpłynęło do Sądu podpisane przez niego "zawiadomienie o nie stwierdzeniu podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej" od ww. wyroku, zawierające w swej treści "opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie sygn. akt II SA/Rz 310/11". W piśmie tym został jednocześnie zawarty wniosek pełnomocnika o przyznanie wg norm przepisanych kosztów nieopłaconej pomocy prawnej tytułem sporządzenia przedmiotowej opinii zawierający oświadczenie, że koszty zastępstwa adwokackiego nie zostały przez skarżącego w żądnej części uiszczone.

Stosownie do treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Zgodnie z regulacją zawartą w § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.), koszty tej pomocy obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

Stawka minimalna w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie stanowiącej przedmiot zaskarżenia wynosiła 240 zł. W drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - o ile sprawę prowadził ten sam adwokat - jest to 50% tej stawki, nie mniej jednak niż 120 zł. (§ 18 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia).

Uwzględniając nakład pracy pełnomocnika pozostający w związku z reprezentowaniem skarżącego w postępowaniu I-instancyjnym oraz charakter sprawy i stopień jej skomplikowania przyznano tytułem opłaty za nieopłaconą pomoc prawną kwotę 120 zł podwyższoną na podstawie § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia o należny podatek od towarów i usług, tj. 27,60 zł.

Pełnomocnik skarżącego nie wykazał żadnych poniesionych przez siebie a związanych ze sporządzeniem opinii wydatków.

W związku z powyższym na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.