Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1813034

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 9 marca 2015 r.
II SA/Rz 3/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Zaborniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2015 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg J. K., L. K. i M. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - postanawia - odrzucić skargę M. L.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniami z dnia 29 stycznia 2015 r. wezwano M. L. do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi oraz uiszczenie wpisu sądowego od skargi. Wezwania zawierały pouczenie, że czynności powyższych należy dokonać w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzeń, pod rygorem odrzucenia skargi. W wyznaczonym terminie braki skargi nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Stosownie do art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis, przy czym pismem takim jest również skarga. W przypadku gdy skarga nie została należycie opłacona, zgodnie z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem odrzucenia skargi uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, ponieważ wobec braku opłaty Sąd nie podejmie żadnej czynności.

Ponadto zgodnie z treścią art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., skarga powinna zawierać podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. W przypadku uchybienia obowiązkowi podpisania skargi, przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia skargi w terminie 7 dni. Skarga, której braków formalnych strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie skargę na opisaną w sentencji decyzję w imieniu m.in. M. L. wniósł adw. D. L. Z uwagi na fakt, że wraz ze skargą pełnomocnik nie przedłożył dokumentu poświadczającego umocowanie do działania w imieniu skarżących, zarządzeniem z dnia 15 stycznia 2014 został wezwany do uzupełnienia braków skargi pod rygorem przyjęcia, że nie jest pełnomocnikiem skarżących. W odpowiedzi na wezwanie Sądu pełnomocnik przesłał żądane pełnomocnictwo jednakże udzielone tylko przez J. K. i L. K. Wobec powyższego zarządzeniami z dnia 29 stycznia 2015 r. wezwano M. L. do uzupełnienia braków skargi.

Zarządzenia te zostały doręczone skarżącemu w dniu 2 lutego 2015 r., a zatem ostatnim dniem ustawowo określonego 7-dniowego terminu przewidzianego na uzupełnienie braków skargi był dzień 9 lutego 2015 r. Pomimo upływu terminu skarżący nie uiścił należnego wpisu i nie podpisał skargi, co uniemożliwia nadanie sprawie prawidłowego biegu i obliguje Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3, art. 220 § 1 i 3 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.