Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817184

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
II SA/Rz 299/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący NSA Stanisław Śliwa Sędziowie WSA Elżbieta Mazur - Selwa (spr.) WSA Piotr Godlewski Protokolant specjalista Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2016 r. spraw ze skarg A. Sp. z o.o. w (...) na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) nr (...) w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry-skargi oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.