II SA/Rz 279/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203026

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 lutego 2017 r. II SA/Rz 279/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Partyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K. P. - reprezentowanej przez pełnomocnika T. P. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2016 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego - postanawia - odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2016 r. sygn. akt II SA/Rz 279/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił skargę K. P. - reprezentowanej przez pełnomocnika T. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2016 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego.

Powodem odrzucenia skargi był brak uiszczenia wpisu sądowego, w wyznaczonym przez Sąd terminie.

Postanowienie to zostało doręczone stronom postępowania, w tym m.in. T. P. (jako pełnomocnikowi skarżącej) i odebrane przez niego osobiście w dniu 5 sierpnia 2016 r.

Pismem z dnia 16 grudnia 2016 r. skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, T. P. złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego. Wyjaśnił, że "do sprawy II SA/Rz 280/16 uiścił dwukrotnie opłatę. Wpłacając kolejną opłatę - 200 zł miał na uwadze II SA/Rz 279/16, mylnie napisał na przelewie II SA/Rz 280/16."

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Możliwość przywrócenia terminu przewiduje art. 86 § 1 i 2 p.p.s.a., który stanowi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny jego uchybienia. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 1, 2 i 4 p.p.s.a.).

Warunki powyższe muszą być spełnione łącznie, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie. Rozpoznając wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu Sąd uznał, że K. P. - reprezentowana przez T. P. nie uprawdopodobniła braku winy w uchybieniu terminu.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą przy ocenie przesłanki braku winy należy brać pod uwagę kryterium starannego działania wymaganego od osoby należycie dbającej o swoje interesy (por. postanowienia NSA: z dnia 11 lutego 2003 r., sygn. akt II SA 4162, publ. Mon. Prawn. 2003/8/340 i z dnia 12 stycznia 2011 r., sygn. akt I OZ 997/10 - dostępne w internetowej bazie orzeczeń sądów administracyjnych na stronie www.nsa.gov.pl, zwanej dalej: CBOSA). Przywrócenie terminu może bowiem nastąpić wyjątkowo i nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa (por.m.in. postanowienia NSA: z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. akt I OZ 402/11 i z dnia 13 stycznia 2011 r., sygn. akt I GZ 459/10, publ. w CBOSA). Zadaniem strony ubiegającej się o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej jest więc uwiarygodnienie przyczyn uchybienia terminu jako przeszkód nie dających się pokonać nawet przy dołożeniu największego wysiłku.

Przy ocenie winy strony lub jej braku w uchybieniu terminu do dokonania czynności procesowej należy brać pod rozwagę nie tylko okoliczności, które uniemożliwiły stronie dokonanie tej czynności w terminie, lecz także okoliczności świadczące o podjęciu lub nie podjęciu przez stronę działań mających na celu zabezpieczenie się na okoliczność dotrzymania terminu. Brak winy w uchybieniu terminu należy przyjąć wtedy, gdy zainteresowany nie był w stanie przeszkody pokonać (usunąć) przy użyciu sił i środków normalnie dostępnych.

Przenosząc te rozważania na treść rozpoznawanego wniosku należy stwierdzić, że wnioskodawczyni nie wykazała przyczyn, dla których istniały ważne powody skutkujące uchybieniem terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Skarżąca - reprezentowana przez pełnomocnika wskazuje na mylne podanie sygnatury na dowodzie wpłaty - II SA/RZ 280/16 zamiast II SA/Rz 279/16.

Argumentacja ta w świetle przesłanek przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego nie znajduje uzasadnienia. Na wstępie należy wskazać, że skarżąca jedną skargą zainicjowała trzy postępowania. Sprawy te zarejestrowane zostały pod sygn. akt II SA/Rz 279/16, II SA/Rz 280/16 oraz II SA/Rz 281/16 (obecnie - II SA/Rz 1303/16).

Analiza akt sądowych tych spraw wskazuje, że w sprawie II SA/Rz 279/16 skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego. Wezwanie zostało odebrane w dniu 3 czerwca 2016 r. Termin do uiszczenia wpisu mijał z dniem 10 czerwca 2016 r. Postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2016 r. skarga została odrzucona. Skarżąca orzeczenie to odebrała w dniu 5 sierpnia 2016 r.

Natomiast w sprawie II SA/Rz 280/16 skarżąca również wezwana została do uiszczenia wpisu sądowego. W zakreślonym przez Sąd terminie na rachunek bankowy tut. Sądu wpłynęła wpłata w wysokości 200 zł, przy czym na poleceniu przelewu zaznaczono, że wpłata dotyczy sprawy II SA/Rz 280/16 i II SA/Rz 281/16. Wobec faktu, że w każdej z tych spraw K. P. reprezentowana przez pełnomocnika została wezwana do uiszczenia wpisów w wysokości po 200 zł, zarządzeniem z dnia 28 czerwca 2016 r. wezwano skarżącą do wyjaśnienia której ze spraw - II SA/Rz 280/16 czy II SA/Rz 281/16 - dotyczy dokonana w dniu 3 czerwca 2016 r. wpłata. W wezwaniu wskazano, że odpowiedzi należy udzielić w terminie siedmiu dni pod rygorem przyjęcia, że uiszczona kwota 200 zł jest wpisem w sprawie II SA/Rz 280/16. Wezwanie pozostało bez odpowiedzi. Natomiast w dniu 1 lipca 2016 r. pełnomocnik skarżącej dokonał wpłaty kwoty 200 zł, wskazując w tytule przelewu, iż dotyczy sprawy II SA/Rz 280/16. W tej sytuacji Sąd uznał, że w sprawie II SA/Rz 280/16 wpis sądowy został uiszczony. Natomiast nadpłaconą kwotę wpisu w wysokości 200 zł zarządzono do zwrotu na rzecz skarżącej na mocy pkt II prawomocnego wyroku tut. Sądu z dnia 4 listopada 2016 r., II SA/Rz 280/16.

Natomiast w sprawie II SA/Rz 281/16 (obecnie II SA/Rz 1303/16) skarżąca w dniu 9 sierpnia 2016 r. uiściła wpis sądowy w kwocie 200 zł, lecz dokonała tego z uchybieniem terminu. Mocą postanowienia z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn. II SA/Rz 281/16 tut. Sąd przywrócił termin do uiszczenia wpisu sądowego.

Analizując okoliczności zaistniałe w powyżej opisanych sprawach i rozpoznając wniosek o przywrócenie terminu Sąd uznał, że nie dochowano reguł należytej staranności i nie uprawdopodobniono okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu. Nawet jeśli jest tak jak twierdzi pełnomocnik skarżącej, że dokonując kolejnej wpłaty wpisu - co mało miejsce w dniu 1 lipca 2016 r. (k. 44 akt sądowych sprawy II SA/RZ 280/16) - mylnie podano sygnaturę, to już z treści postanowienia z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SA/Rz 279/16 (otrzymanego w dniu 5 sierpnia 2016 r. i odebranego "osobiście" przez T. P.) dowiedział się on, że w sprawie II SA/Rz 279/16 nie został uiszczony wpis. Wtedy więc, dochowując należytej staranności w prowadzeniu spraw, strona winna złożyć wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, bądź zwrócić się do Sądu (osobiście lub telefonicznie o wyjaśnienie tej sytuacji). Strona tymczasem z takim wnioskiem wystąpiła dopiero w dniu 16 grudnia 2016 r. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że dokonana w dniu 1 lipca 2016 r., wpłata kwoty 200 zł nastąpiła z uchybieniem siedmiodniowego terminu, zakreślonego przez tut. Sąd a który w przedmiotowej sprawie mijał z dniem 10 czerwca 2016 r.

Zauważyć należy, że do obowiązków strony składającej skargę należy należyte dbanie o swoje interesy. Tym bardziej, że prowadzenie spraw w sformalizowanym postępowaniu sądowym wymaga od stron szczególnej staranności. Dlatego mając na względzie powyższe Sąd, kierując się zasadami doświadczenia życiowego, uznał, że strona skarżąca była w stanie dokonać w terminie czynności, jaką było uiszczenie wpisu sądowego w zakreślonym terminie i nie uprawdopodobniła okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu oraz że uchybienie terminu było od niej niezależne i nie wynikało z zaniedbania.

Końcowo Sąd jeszcze raz pragnie podkreślić, że nadpłacony w sprawie II SA/Rz 280/16 wpis sądowy w kwocie 200 zł, mocą prawomocnego wyroku tut. Sądu z dnia 4 listopada 2016 r. zostanie zwrócony stronie skarżącej.

Mając na uwadze powyższe Sąd, działając na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.