Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3038820

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
II SA/Rz 270/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Solarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku G.W. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi G.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2019 nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie ze skargi na opisaną w sentencji postanowienia decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego G.W. (dalej: "Skarżący") wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W uzasadnieniu podał, że Starosta (...) wydał decyzję o cofnięciu skarżącemu uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B w związku z tym, że nie zgłosił się on na egzamin kontrolny w terminie wyznaczonym, który przypadał przed rozpatrzeniem odwołania od decyzji o skierowaniu na egzamin kontrolny przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Nie rozpoznał także wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia uprawnień, wydając niezwłocznie decyzję orzekającą cofnięcie uprawnień. W takiej sytuacji wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji należy uznać za uzasadniony, ponieważ zachodzi obawa wyrządzenia skarżącemu niepowetowanej szkody w przypadku uchylenia zaskarżonej decyzji nakładającej obowiązek zgłoszenia się na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje. Na podstawie ostatecznej i wykonalnej decyzji została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, co dla Skarżącego jako przedsiębiorcy jest problematyczne; pojazd i możliwość kierowania jest niezbędnym instrumentem umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej. Pozbawienie Skarżącego uprawnień na okres trwającego postępowania sądowego w przypadku rozstrzygnięcia korzystnego wyrządzi szkody niemożliwe do naprawienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej p.p.s.a.) wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub zawieszenia czynności. Sąd na wniosek skarżącego może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Zasadą wyrażoną w powołanym przepisie jest więc wykonalność ostatecznych decyzji organów administracyjnych, a wstrzymanie wykonania decyzji jest wyjątkiem od tej zasady, który wystąpić może w razie zaistnienia ustawowych przesłanek (faktów) uzasadniających to wstrzymanie i po spełnieniu przez stronę warunków jakie ustawa nakłada. Wstrzymanie wykonania decyzji przez sąd administracyjny następuje zawsze na wniosek strony, a co za tym idzie - wykazanie, że istnieją pozytywne przesłanki od których ustawa uzależnia wstrzymanie decyzji przez sąd spoczywa na stronie która taki wniosek składa. Powinna ona wykazać (uprawdopodobnić), że istnieją przesłanki o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. tj., że w razie wykonania tej decyzji zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia jej znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Sąd może uwzględnić taki wniosek jeżeli po jego analizie oceni, że skutki takie mogą faktycznie zaistnieć tj., że w razie wykonania decyzji strona może ponieść znaczne szkody lub decyzja spowoduje nieodwracalne skutki. Przesłanka w postaci niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody, zachodzi w przypadku zagrożenia wystąpienia szkody, która nie będzie mogła być naprawiona, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Natomiast trudne do odwrócenia skutki powstają zwykle tam, gdzie po wykonaniu decyzji jest niemożliwy powrót do pierwotnego stanu sprawy.

Oceniając w powyższym kontekście wniosek skarżącego stwierdzić należy, że nie wykazał on, że wykonanie zaskarżonej decyzji będzie wiązało się z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowało trudne do odwrócenia skutki. Choć wskazał, że posiadanie przez niego uprawnień do kierowania pojazdami jest mu niezbędne i umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej, to na tę okoliczność nie uprawdopodobnił, by wykonanie zaskarżonej decyzji poprzez cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami wiązało się dla niego z ryzykiem np. niemożności zarobkowania w taki sposób i utraty źródła utrzymania. Na aprobatę zasługuje pogląd judykatury, zgodnie z którym wykonanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami może wiązać się z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody w przypadku utraty możliwości zatrudnienia, a w związku z tym pozbawieniem możliwości uzyskania źródła utrzymania (por. postanowienie NSA z dnia 13 stycznia 2016 r., I OZ 1805/15). Skoro jednak z akt nie wynika, a skarżący tego nie podnosi, by był zawodowym kierowcą i by praca w tym zawodzie stanowiła podstawowe źródło utrzymania jego i jego rodziny, to należało uznać, że nie zostało wykazane, by wykonanie zaskarżonej decyzji rodziło niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami w sytuacji skarżącego jest z pewnością dużą niedogodnością, ale nie generuje ww. skutków. Dodać należy, że przy ocenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji nie bez znaczenia jest również okoliczność, że wstrzymanie wykonania decyzji cofającej uprawnienie do kierowania pojazdami powinno być, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, uzasadnione okolicznościami wyjątkowymi, których w tym wypadku nie wykazano.

W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.