Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2113252

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 22 września 2016 r.
II SA/Rz 264/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SWSA Piotr Godlewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - postanawia - odrzucić skargę K. K.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi K. K. jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2016 r. Nr (...) utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza (...) z dnia (...) listopada 2015 r., Nr (...) znak: (...) odmawiającą ustalenia warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego murowanego jednorodzinnego na działce nr 248/1 w Ł.

W związku ze złożeniem przez skarżącą wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych ostatecznym postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2016 r., sygn. II SA/Rz 264/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 27 maja 2016 r. o odmowie przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tej sytuacji Przewodniczący Wydziału II WSA w Rzeszowie zarządzeniem z dnia 30 sierpnia 2016 r. wezwał skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 23 marca 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Zgodnie bowiem z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - zwanej dalej "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji, w tym od skargi, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Wezwanie zostało przesłane na podany w skardze adres i doręczone, przy zachowaniu rygorów określonych w p.p.s.a., w dniu 31 sierpnia 2016 r.

Termin do uiszczenia wpisu mijał zatem z dniem 7 września 2016 r. (środa). Pomimo tego wezwania i upływu wskazanego terminu wpis nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.