Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2853662

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 1 września 2014 r.
II SA/Rz 259/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Partyka.

Sentencja

z dnia 1 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 1 września 2014 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia "(...)" na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia (...) stycznia 2012 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia - postanawia - podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.