Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1813005

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 27 maja 2015 r.
II SA/Rz 257/15

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 marca 2015 r. wpłynęła do tut. Sądu skarga na opisaną w sentencji uchwałę podpisana przez A.S. działającego jako reprezentant (pełnomocnik) Grupy Mieszkańców Sołectwa (wsi) (.) w Gminie (.).

Zarządzeniem z dnia 1 kwietnia 2015 r. wezwano A.S. jako reprezentanta Grupy Mieszkańców do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 300 zł. Doręczone adresatowi w dniu 7 kwietnia 2015 r. pismo sądowe zawierało pouczenie o konieczności wykonania ww. obowiązku w terminie 7 dni od daty doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi. Należny wpis do dnia 14 kwietnia 2015 r. nie został jednak uiszczony.

Wobec powyższego skarga Grupy Mieszkańców reprezentowanej przez A.S. podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej: "p.p.s.a.". Stosownie bowiem do art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym skargi, pobiera się wpis. Jeżeli natomiast skarga nie została należycie opłacona, to zgodnie z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem odrzucenia skargi uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, ponieważ wobec braku należnej opłaty Sąd nie podejmie żadnej czynności.

Z podanych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Wyjaśnienia wymaga, że w dniu 1 kwietnia 2015 r. przewodniczący wydziału wydał dwa zarządzenia wzywające do uiszczenia odrębnych wpisów od skarg na opisaną w sentencji uchwałę. Jedno skierowane zostało osobiście do A.S, a drugie doręczono mu jako reprezentantowi Grupy Mieszkańców, co jednoznacznie zostało podkreślone w ich treści poprzez zastosowane wytłuszczenie oraz treść pism przewodnich, do których zarządzenia te zostały dołączone. Zarządzenie skierowane do niego osobiście zostało przez A.S. zaskarżone w drodze zażalenia i na skutek jego uwzględnienia uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 13 maja 2015 r. sygn. I OZ 449/15, ponieważ - jak należało przyjąć - A.S. nie wniósł w niniejszym postępowaniu odrębnej skargi we własnym imieniu, lecz jedynie jako członek Grupy Mieszkańców, której jest jednocześnie reprezentantem. Okoliczność ta nie miała jednak wpływu na bieg terminu do uiszczenia wpisu od skargi wniesionej przez Grupę Mieszkańców, ponieważ zarządzenie to nie zostało objęte ww. zażaleniem, a zatem nie podlegało kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego. W takim stanie rzeczy powinno zostać wykonane w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania reprezentantowi Grupy Mieszkańców, a zatem od dnia 7 do 14 kwietnia 2015 r., co jednak nie nastąpiło. Z tej też przyczyny skarga Grupy Mieszkańców podlega odrzuceniu, ponieważ z powodu upływu terminu procesowego do dokonania tej czynności brak było podstaw do kierowania kolejnego wezwania w tym zakresie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.