Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1813002

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 13 marca 2015 r.
II SA/Rz 244/15

UZASADNIENIE

Sentencja

St. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Piotr Godlewski po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. B. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia (...) stycznia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie postanawia zwolnić wnioskodawcę od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

D. B. w terminie do uiszczenia wpisu w kwocie 200 zł od wniesionej skargi, wnioskiem złożonym na obowiązującym osoby fizyczne w postępowaniu sądowoadministracyjnym formularzu PPF wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych.

Wskazał, że jest osobą bezrobotną - bez prawa do zasiłku z tego tytułu i nie uzyskuje żadnych dochodów. Z nikim nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, w utrzymaniu korzysta z pomocy znajomych i rodziny, a obecnie zamieszkuje ze swoim ojcem. Jako posiadany majątek wykazał dom o pow. 150 m2 oraz grunty rolne o pow. 0,26 ha, stanowiące współwłasność z byłą żoną. Obciążają go alimenty na rzecz dzieci w łącznej wysokości 900 zł miesięcznie; aktualnie jego zaległości wobec funduszu alimentacyjnego wynoszą 42 567 zł.

Rozpoznając złożony wniosek stwierdzono, co następuje:

Zwolnienie od kosztów sądowych objęte jest zakresem częściowego prawa pomocy, którego przyznanie osobie fizycznej uzależnione jest od wykazania przez nią braku możliwości poniesienia pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny - art. 245 § 3 w/z z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Mając na uwadze przedstawioną powyżej sytuację materialno - bytową wnioskodawcy należy stwierdzić brak po jego stronie jakichkolwiek możliwości poniesienia lub partycypowania w związanych z udziałem w sprawie kosztach sądowych. Jako osoba bezrobotna nie posiada obecnie żadnych źródeł dochodu, utrzymując się z pomocy innych osób, w tym członków rodziny (pośrednio świadczy o tym wspólne zamieszkiwanie z ojcem, który zapewne ponosi też - przynajmniej częściowo - koszty z tym związane, tj. opłaty za media, wyżywienie itp.). O złej sytuacji finansowej skarżącego dobitnie świadczy także brak zdolności do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem dzieci, co znajduje odzwierciedlenie w wysokim zadłużeniu wobec funduszu alimentacyjnego.

Powyższe przemawia za uznaniem zasadności wniosku skarżącego, tym bardziej, że niezależnie od braku dochodów, nie posiada też praktycznie żadnych składników majątkowych ani oszczędności, przy pomocy których mógłby pokryć wymagane koszty sądowe; wykazany przez niego dom wraz z niewielką nieruchomością rolną stanowią przedmiot wspólności majątkowej z byłą żoną, z którą jak wynika z akt administracyjnych sprawy jest skonfliktowany, co na chwilę obecną zapewne wyklucza możliwość dysponowania nimi. Brak jest przy tym uzasadnionych przesłanek mogących świadczyć o tym, że w najbliższym czasie możliwości płatnicze skarżącego mogą ulec poprawie w stopniu, który przemawiałby np. za przyznaniem mu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

W związku z powyższym, uznając wniosek D. B. za uzasadniony w całości, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 i art. 258 § 2 pkt 7 powołanej ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.