Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812990

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 17 marca 2015 r.
II SA/Rz 209/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SNSA Jerzy Solarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Sp.j. w P. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) grudnia 2014 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu zaprzestania wykorzystywania nazwy "(...)" w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji - postanawia - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 lutego 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęła skarga Spółki (...) Sp.j. w P. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) grudnia 2014 r. Nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) nakazującą zaprzestanie wykorzystywania nazwy (...) w oznakowaniu chleba w którego składzie, zgodnie z recepturą, znajduje się 20% dodatek mąki pszennej typ 1850 (mąka graham).

W skardze poza zarzutami odnoszącymi się do kwestionowanej decyzji Spółka zawarła wniosek o wstrzymanie jej wykonania. W ocenie skarżącej wykonanie decyzji grozi skarżącej znaczną nieodwracalną szkodą, spowodowaną koniecznością poniesienia kosztów, związanych z wykonaniem decyzji, tj. zmiany receptury, matryc do etykiet, utylizacji dotychczasowych etykiet.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Artykuł 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej "p.p.s.a."), stanowi, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie powoduje, co do zasady, wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu. Jednakże po przekazaniu skargi zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, jeśli w wyniku wykonania aktu lub czynności zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Przesłankami wstrzymania wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w art. 61 p.p.s.a., są tylko niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, przy czym ocena tych przesłanek pozostawiona jest uznaniu Sądu.

Przedmiotem rozpoznawanego wniosku jest decyzja, którą nakazano zaprzestania wykorzystywania nazwy (...) w oznakowaniu chleba w którego składzie, zgodnie z recepturą, znajduje się 20% dodatek mąki pszennej typ 1850 (mąka graham). We wniosku skarżąca Spółka wskazała, że brak wstrzymania decyzji grozi jej znaczną, nieodwracalną szkodą, spowodowaną koniecznością poniesienia kosztów związanych ze zmianą receptury, matryc do etykiet i utylizacji dotychczasowych etykiet.

W ocenie Sądu przywołane przez skarżącą okoliczności konieczności poniesienia kosztów nie dowodzą istnienia w niniejszym przypadku niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Strona poza ogólnikowymi i gołosłownymi twierdzeniami nie uprawdopodobniła możliwości wystąpienia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Przede wszystkim nie wykazano jakie szkody i w jakim rozmiarze może spowodować brak wstrzymania wykonania decyzji. Tym bardziej, że jak wynika z akt administracyjnych niniejszej sprawy Spółka dokonując usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli, już raz dokonała poprawienia wzoru etykiety a fakt ten nie miał wpływu na dalszą działalność czy płynność finansową Spółki.

Przyjmuje się, że niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków oznacza, że chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. W szczególności będzie to miało miejsce w takim wypadku, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony innym przedmiotem (por. J. P. Tarno - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Warszawa 2006, s. 190). Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu administracyjnego ma charakter wyjątkowy, a jego warunkiem jest uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę istnienia przesłanek wymienionych w cytowanym art. 61 p.p.s.a. Należy przy tym zaznaczyć, że na tym etapie postępowania Sąd nie dokonuje oceny zaskarżonej decyzji. Zostanie bowiem ona poddana odrębnemu badaniu pod kątem zgodności z obowiązującym porządkiem prawnym.

Stwierdzić zatem należy, że strona skarżąca nie wykazała ustawowych przesłanek uzasadniających wstrzymanie wykonania zaskarżonych rozstrzygnięć.

Z powyższych względów, Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.