Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896498

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
II SA/Rz 187/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Robert Sawuła Sędziowie WSA Ewa Partyka(spr.) NSA Maria Piórkowska Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2010 r., nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.