Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2489216

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 17 maja 2018 r.
II SA/Rz 1791/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marcin Kamiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym zażalenia S. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Rz 1791/16 o odrzuceniu zażalenia S. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2017 r. sygn. akt II SA/Rz 1791/16 o odrzuceniu skargi kasacyjnej S. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2017 r. sygn. akt II SA/Rz 1791/16 w przedmiocie nakazu rozbiórki przewodu kominowego - postanawia - odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę S. M. (skarżący) na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru budowlanego w (...) z dnia (...) listopada 2016 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki przewodu kominowego.

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił skargę kasacyjną skarżącego od ww. wyroku, albowiem nie została sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, bądź przez osoby, o których mowa w art. 175 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej w skrócie: "p.p.s.a.").

Następnie postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił zażalenie skarżącego na postanowienie z dnia 26 lipca 2017 r., albowiem również zostało wniesione przez osobę nieuprawnioną.

Skarżący w dniu 29 stycznia 2018 r. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie.

W uzasadnieniu zażalenia skarżący podniósł, że sprawa opiera się na fałszywych oskarżeniach, natomiast on nie ma pieniędzy i nie jest w stanie bronić swoich praw.

Zarządzeniem z dnia 19 kwietnia 2018 r. Sędzia Sprawozdawca wezwał skarżącego, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, usunął braki formalne zażalenia na postanowienie z dnia 9 stycznia 2018 r. poprzez:

- oznaczenie sądu do którego jest ono skierowane,

- zwięzłe uzasadnienie zażalenia,

- złożenie dodatkowych dwóch odpisów pisma, w którym usunie braki formalne zażalenia w sposób wyżej opisany, pod rygorem jego odrzucenia.

Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Skarżący w dniu 30 kwietnia 2018 r. nadał w placówce operatora pocztowego pismo skierowane do tut. Sądu, w którym sformułował zarzuty odnośnie pozbawiania go możliwości obrony swoich praw, wydania wyroku w oparciu o fałszywe oskarżenia uczestniczki postępowania, a także groźby związane z przymusowym wykonaniem decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Przepis ten zgodnie z art. 197 § 2 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio do postępowania toczącego się na skutek zażalenia.

Skarżący mimo precyzyjnego wskazania, o uzupełnienie jakich braków zażalenia się go wzywa, oraz pouczeniu o konsekwencjach grożących w razie nie wykonania wezwania, nie uczynił mu zadość.

W piśmie nadesłanym w trakcie biegu terminu do usunięcia braków formalnych zażalenia, skarżący sformułował jedynie ogólne zarzuty odnośnie przedmiotowego postępowania, które jednak nie odnoszą się do zaskarżonego postanowienia z dnia 9 stycznia 2018 r. Zarówno na podstawie treści zażalenia, jak i powyższego pisma, nie jest więc możliwe wywiedzenie, jakimi intencjami i racjami kierował się skarżący wnosząc zażalenie, co stanowi przeszkodę do nadania sprawie dalszego biegu i rozpoznania merytorycznego sprawy przez sąd drugiej instancji.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.