Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817229

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
II SA/Rz 1747/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Joanna Zdrzałka Sędziowie NSA Małgorzata Wolska (spr.) WSA Paweł Zaborniak Protokolant specjalista Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi A. T. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.