II SA/Rz 169/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734594

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 10 czerwca 2015 r. II SA/Rz 169/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: WSA. Krystyna Józefczyk.

Sędziowie: NSA Stanisław Śliwa (spr.), WSA Elżbieta Mazur-Selwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi

I. P. i Ł. B. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki ogrodzenia - postanawia - I. umorzyć postępowanie;

II.

zwrócić skarżącym I. P. i Ł. B. kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) tytułem uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

I. P. i Ł. B. zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2014 r. Nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) z dnia (...) sierpnia 2014 r. Nr (...) o nakazie rozbiórki ogrodzenia stałego wykonanego na działce nr ewid. 1372, położonej w I.

W dniu 10 czerwca 2015 r. do Sądu wpłynęło pismo pełnomocnika skarżących zawierające oświadczenie o cofnięciu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarżący uprawniony jest do cofnięcia złożonej skargi. Oświadczenie takie jest dla sądu wiążące, chyba, że zmierza ono do obejścia prawa lub też spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Wówczas sąd obowiązany jest do uznania go za niedopuszczalne Mając na uwadze, że I. P. i Ł. B. złożyli oświadczenie o cofnięciu wniesionej skargi oraz jednoczesny brak stwierdzenia przez Sąd okoliczności wyłączających skuteczność tego oświadczenia, postępowanie zainicjowane tą skargą należało umorzyć. O powyższym orzeczono na podstawie art. 161 § 1 pkt 1, § 2 w zw. z art. 60 p.p.s.a.

Zwrot skarżącym uiszczonego wpisu od skargi nastąpił w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1, § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.