Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163903

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2016 r.
II SA/Rz 1633/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Śliwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg W. C. i M. Ł. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki drogi dojazdowej - postanawia - zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

W. C. i M. Ł. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie odrębne skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (WINB) z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) uchylającą decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) w (...) z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) i nakazującą wymienionym w niej osobom dokonanie rozbiórki drogi dojazdowej na wyszczególnionych działkach, położonych w miejscowości M., gmina (...).

Postanowieniem z dnia 11 lipca 2016 r. tut. Sąd zawiesił postępowanie sądowe z uwagi na fakt wznowienia przez WINB w dniu (...) kwietnia 2016 r. postępowania w sprawie zakończonej powołaną decyzją tego organu z dnia (...) marca 2016 r.

Z kolei odrębnymi postanowieniami z dnia 1 września 2016 r. Sąd podjął zawieszone postępowanie oraz umorzył je jako bezprzedmiotowe. Sąd powołał się na fakt wydania przez WINB w dniu (...) maja 2016 r. decyzji nr (...), która uchylała swoją dotychczasową decyzję z dnia (...) marca 2016 r. i jednocześnie uchylała w całości decyzję PINB w (...) z dnia (...) czerwca 2015 r. i nakazywała wymienionym w niej osobom dokonanie rozbiórki wykonanej samowolnie, bez wymaganego pozwolenia na budowę, drogi dojazdowej na wyszczególnionych działkach, położonych w miejscowości M., gmina (...). Jak wynikało przy tym z pisma WINB z dnia (...) lipca 2016 r., za jego pośrednictwem nie zostało wniesione od wskazanej decyzji z dnia (...) maja 2016 r. odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB).

W ustawowym terminie W. C. złożył zażalenie na powyższe orzeczenie tut. Sądu, wnosząc o jego uchylenie w całości. Podniósł, że wskazana decyzja z dnia (...) maja 2016 r. nie została mu doręczona, dlatego skierował do organu (w dniu 15 września 2016 r.) wniosek o jej prawidłowe doręczenie, ewentualnie zaś - na wypadek gdyby organ uznał jednak skuteczność przedmiotowego doręczenia - wniósł o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od tego rozstrzygnięcia wraz z takim odwołaniem. Do zażalenia składający je dołączył kserokopię powołanego wniosku i odwołania.

Z nadesłanej w dniu 16 listopada 2016 r. informacji WINB wynika, że organ ten przekazał wymienione wyżej pisma W. C. do GINB, który zamierza załatwić sprawę po otrzymaniu akt administracyjnych (na co wskazuje jego pismo adresowanego do WINB z dnia 27 września 2016 r.).

Odrębnym postanowieniem z dnia 24 listopada 2016 r. tut. Sąd w trybie art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a." uwzględnił złożone zażalenie i uchylił swoje postanowienie z dnia 1 września 2016 r. umarzające postepowanie sądowe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wskazany w tym przepisie związek zaistniał w sprawie niniejszej, której wynik uzależniony jest niewątpliwie od rozstrzygnięcia kwestii ostateczności decyzji WINB z dnia (...) maja 2016 r.

Jak bowiem wynika z dołączonych do złożonego zażalenia na wskazane wyżej postanowienie tut. Sądu z dnia 1 września 2016 r. załączników, W. C. zwrócił się do GINB o ponowne, skuteczne doręczenie decyzji WINB z dnia (...) maja 2016 r., a na wypadek nie uwzględnienia tego żądania, złożył odwołanie od tej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Oznacza to, że istnieje możliwość usunięcia z obrotu prawnego decyzji WINB z dnia (...) maja 2016 r., która uchyliła decyzję będącą przedmiotem skargi w niniejszej sprawie.

Skoro więc nie wiadomo jak zostaną rozstrzygnięte przez GINB kwestie podniesione w powołanym wyżej piśmie strony z dnia 15 września 2016 r., to zasadnym jest zawieszenie niniejszego postępowania.

Z podanych wyżej względów Sąd, działając w oparciu o art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 131 p.p.s.a. zawiesił postępowanie do czasu zakończenia postępowania dotyczącego ewentualnego wzruszenia decyzji WINB z dnia (...) maja 2016 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.