Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2113236

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 1 września 2016 r.
II SA/Rz 1630/15

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Skarżony organ Samorządowe Kolegium Odwoławcze Treść wyniku Odmówiono sporządzenia uzasadnienia Powołane przepisy Dz. U. z 2016 r. poz. 718 art. 141

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący: SWSA Krystyna Józefczyk po rozpoznaniu w dniu 1 września 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku A.B. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 1630/15 w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia świadczeń wypłaconych w funduszu alimentacyjnego - postanawia - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w sprawie sygn. akt II SA/Rz 1630/15

Uzasadnienie Pismem z dnia 28 lipca 2016 r. zawiadomiono skarżącego o posiedzeniu Sadu, które odbędzie się w dniu 13 września 2016 r. w spawie z jego skargi na opisaną w sentencji postanowienia decyzję.

W dniu 10 sierpnia 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynął wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w powyższej sprawie nadany za pośrednictwem operatora pocztowego w dniu 8 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Natomiast zgodnie z art. 141 § 2 tej ustawy w sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji wyroku.

W niniejszej sprawie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został zgłoszony przed terminem rozprawy wyznaczonym w powyższej sprawie, a tym samym przed ogłoszeniem wyroku, co oznacza, że jako przedwczesny nie może zostać uwzględniony.

Nie pozbawia to skarżącego uprawnienia do zgłoszenia takiego wniosku po ogłoszeniu wyroku, o ile skarga zostanie oddalona, bowiem w razie jej uwzględnienia uzasadnienie wyroku sporządzanie jest i doręczane stronom, z urzędu.

Z uwagi na powyższą okoliczność Sąd na mocy powołanego art. 141 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.