Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2205241

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r.
II SA/Rz 1628/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Zaborniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej P.B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 19 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SA/Rz 1628/15 oddalającego skargi P.B. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) września 2015 r. nr (...) i z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry - postanawia -

I.

odrzucić skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 19 sierpnia 2916 r., sygn. akt II SA/Rz 1628/15, w części dotyczącej decyzji z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...),

II.

zwrócić skarżącemu wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 200 zł (słownie dwieście złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SA/Rz 1628/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił po uprzednim połączeniu do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia spraw zarejestrowanych pod sygn. akt II SA/Rz 1628/15 i II SA/Rz 276/16 ze skarg P.B. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) września 2015 r. nr (...) (II SA/Rz 1628/15) i z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) (II SA/Rz 276/16) w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry.

Od powyższego wyroku skarżący reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł skargę kasacyjną i uiścił w dniu 23 września 2016 r. - bez wezwania - tytułem wpisu od skargi kasacyjnej kwotę 200 zł.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 20 października 2016 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu uzupełniającego od wniesionej skargi kasacyjnej w wysokości 200 zł, w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia. Odpis przedmiotowego wezwania został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 25 października 2016 r. Termin do uiszczenia wpisu uzupełniającego upłynął z dniem 2 listopada 2016 r. Wpis uzupełniający od skargi kasacyjnej nie został w powyższym terminie uiszczony.

Zarządzeniem z dnia 25 listopada 2016 r. Sąd wezwał skarżącego do wyjaśnienia, do której ze wskazanych wyżej spraw połączonych do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygn. akt II SA/Rz 1628/15 został uiszczony w dniu 23 września 2016 r. wpis od skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 19 sierpnia 2016 r. Sąd pouczył skarżącego, że niewykonanie wezwania w terminie 7 dni licząc od dnia jego doręczenia będzie skutkowało uznaniem, że wpis został uiszczony od sprawy zarejestrowanej pod sygn. akt II SA/Rz 1628/15. Wezwanie doręczono na adres profesjonalnego pełnomocnika skarżącego w dniu 2 grudnia 2016 r. W dniu 8 grudnia 2016 r. skarżący uiścił wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 200 zł podając w tytule przelewu sygn. akt II SA/Rz 1628/15. W piśmie z tej samej daty pełnomocnik skarżącego wyjaśnił, że z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu zaskarżenia w przedmiotowej sprawie wnosi 24 000 zł, wpis od skargi kasacyjnej mieści się w przedziale od 1 000 zł do 50 000 zł i wynosi 3% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 400 zł, co daje kwotę 720 zł. Zatem obliczony zgodnie z § 3 w zw. z § 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad pobierania wpisu wpis od skargi kasacyjnej (Dz. U. 2003.221.2193), dalej "Rozporządzenie" wynosi połowę od wpisu od skargi, zatem w przedmiotowej sprawie jest to kwota 360 zł. Przesyłając kopie potwierdzenia dokonania wpisów pełnomocnik wyjaśnił, że w dniu 23 września 2016 r. oraz 8 grudnia 2016 r. został uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości po 200 zł - łącznie 400 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył do następuje:

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) - dalej: p.p.s.a., skarga kasacyjna od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Połączenie spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia nie pozbawia tych spraw odrębnego charakteru i samodzielności, co sprawia, że od każdej z nich powinien być uiszczony wpis (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2009 r., sygn. II FZ 349/09, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

W przedmiotowej sprawie wpis od skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 19 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SA/Rz 1628/15, wynosi 2 x 200 zł czyli 400 zł. Stanowi dwukrotność połowy wpisu stosunkowego pobranego w każdej z połączonych do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia skarg, co wynika z § 1 ust. 2 w zw. z § 3 Rozporządzenia). Sąd nie podziela stanowiska skarżącego, że wpis przedmiotowej sprawie winien być obliczony w sposób wskazany w piśmie skarżącego z dnia 8 grudnia 2016 r., bowiem jak już wyjaśniono wyżej, mimo połączenia spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia od każdej z nich powinien być uiszczony odrębny wpis. Nie zmienia to faktu brakująca kwota należnego wpisu, nawet gdyby obliczać ją w sposób preferowany przez skarżącego została uiszczona w dniu 8 grudnia 2016 r., a zatem po terminie, który upływał z dniem 2 listopada 2016 r.

Zatem, ponieważ skarżący nie uiścił wpisu uzupełniającego od skargi kasacyjnej w zakreślonym, siedmiodniowym terminie, zgodnie ze skutkiem wynikającym z pouczenia zawartego w wezwaniu z dnia 25 listopada 2016 r. uiszczona kwota została zaliczona na poczet skargi kasacyjnej od wyroku zapadłego w powyższej sprawie w części dotyczącej skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) września 2015 r. nr (...) (II SA/Rz 1628/15). Skarga kasacyjna podlega więc odrzuceniu w części dotyczącej sprawy ze skargi na decyzję z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...), zarejestrowanej uprzednio pod sygn. akt II SA/Rz 276/16 Sąd orzekł o tym w pkt I sentencji na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. O zwrocie wpisu w pkt II orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.