Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2113229

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 15 września 2016 r.
II SA/Rz 1552/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Śliwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego w związku ze skargą kasacyjną J. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Rz 1552/15 - postanawia - odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2015 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) o odmowie przyznania wymienionej zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat jak: gaz, energia elektryczna, wywóz śmieci, woda i drobne remonty.

Odpis powyższego orzeczenia wraz z jego uzasadnieniem doręczony został skarżącej dnia 6 lipca 2016 r.

W dniu 11 lipca 2016 r. J. W. złożyła sporządzoną osobiście w tut. Sądzie skargę kasacyjną od powołanego na wstępie wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powyższy środek zaskarżenia winien być jednak sporządzony, w myśl art. 175 § 1 p.p.s.a., przez adwokata lub radcę prawnego. Przewidziany w art. 175 § 2 p.p.s.a. wyjątek od wskazanego wymogu dotyczy sytuacji, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Ze względu na fakt, iż J. W. nie należy do wskazanej wyżej kategorii podmiotów, sporządzoną przez nią skargę kasacyjną należało odrzucić na podstawie art. 178 p.p.s.a. jako niedopuszczalną.

Ze względu na powyższe orzeczono jak w sentencji w oparciu o art. 178 w zw. z art. 175 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.