Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734626

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
II SA/Rz 15/15

UZASADNIENIE

Sentencja

St. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Piotr Godlewski po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku r.pr. M. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 7 maja 2015 r. sygn. akt II SA/Rz 15/15 oddalającego skargę H. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2014 r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia przyznać pełnomocnikowi skarżącego r.pr. M. S. kwotę 155 zł (sto pięćdziesiąt pięć złotych) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, na które składa się należna tytułem wynagrodzenia opłata w wysokości 120 zł, naliczone od niej 23% podatku od towarów i usług, tj. 27,60 zł oraz zwrot poniesionych wydatków w wysokości 7,40 zł.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 7 maja 2015 r. sygn. akt j.w. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę H. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2014 r. Nr (...), przyznając nim także r.pr. M. S. - ustanowionej dla skarżącego w ramach prawa pomocy - wynagrodzenie tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 295,20 zł.

W dniu 5 czerwca 2015 r. reprezentującemu skarżącego radcy prawnemu został doręczony odpis sporządzonego na jego wniosek uzasadnienia wyroku, po czym 10 czerwca 2015 r. przedłożył on w siedzibie Sądu sporządzoną przez siebie opinię prawną (oznaczoną datą 8 czerwca 2015 r.) o niecelowości sporządzenia i wniesienia od ww. wyroku skargi kasacyjnej. Jednocześnie wniósł o przyznanie kosztów udzielonej w ten sposób skarżącemu pomocy prawnej, obejmujących opłatę za czynności pełnomocnika wg taryfy radcowskiej oraz zwrot poniesionych w sprawie niezbędnych i udokumentowanych wydatków, które nie zostały ani w całości, ani w części pokryte (jako załącznik zostało przedłożone potwierdzenie nadania przez pełnomocnika przesyłki poleconej do skarżącego z dnia 9 czerwca 2015 r. z adnotacją o opłacie w wysokości 7,40 zł).

Rozpoznając złożony wniosek stwierdzono, co następuje:

Stosownie do treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W przypadku radców prawnych reguluje je rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490), które w § 15 stanowi, iż koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych o których mowa w rozdziałach 3 i 4 (pkt 1) oraz niezbędne, udokumentowane wydatki radcy prawnego (pkt 2).

Stawka minimalna w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie stanowiącej przedmiot zaskarżenia wynosiła 240 zł (§ 14 ust. 2 pkt 1 lit. c). W drugiej instancji, jeżeli sprawę prowadził ten sam radca prawny, za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do jej wniesienia jest to 50% tej stawki, nie mniej jednak niż 120 zł (§ 14 ust. 2 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia).

Uwzględniając nakład pracy pełnomocnika związany ze sporządzeniem opinii, pozostający w związku z reprezentowaniem skarżącego w postępowaniu I-instancyjnym oraz charakter sprawy i stopień jej skomplikowania, przyznano tytułem opłaty za nieopłaconą pomoc prawną kwotę 120 zł, podwyższoną na podstawie § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia o należny podatek od towarów i usług, tj. 27,60 zł.

Ponieważ ponoszone przez Skarb Państwa koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu oprócz opłaty obejmują również niezbędne, udokumentowane wydatki, za takie należy uznać poniesione przez r.pr. M. S. koszty skierowanej do skarżącego korespondencji.

Stosownie do powyższego, na podstawie powołanych przepisów w związku z art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.