Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549095

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 13 listopada 2014 r.
II SA/Rz 1395/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Partyka.

Sentencja

z dnia 13 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2014 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi J. M. i E. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - postanawia - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze na opisaną w sentencji decyzję Wojewody (...) skarżący zawarli wniosek o wstrzymanie jej wykonania "na czas postępowania przed Sądem Administracyjnym w Rzeszowie", nie przedstawiając jednak na jego poparcie szczegółowej argumentacji. Z uzasadnienia skargi wynika, że kwestionują oni legalność wydanych w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu na działkach nr 1405, 1404 i 1402 w M. (działka nr 1404 stanowi ich własność), jako że toczy się przed Sądem Najwyższym postępowanie ze skargi kasacyjnej A. sp. z o.o., której przedmiotem jest postanowienie Sądu Okręgowego (...) z dnia 7 listopada 2013 r. sygn. (...) o ustanowieniu na działce nr 1404 służebności przesyłu i zobowiązaniu Spółki do zapłaty na rzecz skarżących odszkodowania. W ich ocenie, ewentualne uchylenie tego postanowienia może spowodować pozostawienie w mocy decyzji o pozwoleniu na budowę, a ewentualne kolejne postanowienie w przedmiocie służebności przesyłu może mieć inną treść niż aktualne.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda (...) nie ustosunkował się do ww. wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej zwana "p.p.s.a.", po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Obowiązkiem wnioskodawcy jest uprawdopodobnienie niebezpieczeństwa wystąpienia okoliczności wymienionych w powołanym przepisie, jeżeli nie mają one źródła w stanach nie wymagających przeprowadzenia dowodu (faktach powszechnie znanych). Zasadniczo bowiem wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji, która ma przymiot ostatecznej w administracyjnym toku postępowania (zob. art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), a wstrzymanie wykonalności zależy wyłącznie od inicjatywy skarżącego. Ponadto sąd administracyjny orzeka na podstawie akt sprawy nie prowadząc autonomicznego postępowania dowodowego (por. art. 133, art. 106 § 3 i § 4 p.p.s.a.). Rozpoznanie zgłoszonego wniosku odbywa się również bez badania zasadności skargi, a tym bardziej ewentualnych skutków innego postępowania. W omawianej regulacji procesowej chodzi wyłącznie o ocenę skutków, jakie mogą wyniknąć z wykonania aktów administracyjnych wydanych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach danej sprawy administracyjnej, do której niewątpliwie nie należy sprawa o ustanowienie służebności przesyłu. Skoro więc skarżący poprzez brak należytego umotywowania wniosku nie wykazali negatywnych skutków określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a., jakie mogą wiązać się z wykonaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, a okoliczności takich nie można wywieść z akt sprawy, brak było podstaw do uwzględnienia wniosku, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.