Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003467

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 6 marca 2018 r.
II SA/Rz 1361/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący SNSA Jerzy Solarski Sędziowie WSA Joanna Zdrzałka (spr.) WSA Magdalena Józefczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 6 marca 2018 r. sprawy ze skargi U. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.