Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2882900

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 31 maja 2012 r.
II SA/Rz 1306/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący NSA Stanisław Śliwa Sędziowie WSA Robert Sawuła NSA Maria Piórkowska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 31 maja 2012 r. sprawy ze skargi M. C. na uchwałę Rady Miejskiej (...) z dnia (...) września 2011 r. nr (...) w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Okręgowego (...) -skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.