Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851642

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 10 lipca 2014 r.
II SA/Rz 1297/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący NSA Małgorzata Wolska (spr.) Sędziowie WSA Paweł Zaborniak WSA Joanna Zdrzałka Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 lipca 2014 r. sprawy ze skargi A. sp. z o.o. w (...) na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) września 2013 r., nr (...) w przedmiocie wstrzymania wprowadzania do obrotu oraz wycofania z obrotu produktów-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.