II SA/Rz 1229/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie - OpenLEX

II SA/Rz 1229/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1762705

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 2015 r. II SA/Rz 1229/14

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2014 r. uwzględniając skargę M. L. na opisaną w sentencji decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) uchylono zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza (...) z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...) o odmowie przyznania M. L. specjalnego zasiłku opiekuńczego. Odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczono skarżącej w dniu 16 stycznia 2015 r. Od wyroku tego skargę kasacyjną wniosło Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...), a skarżąca w piśmie z dnia 19 maja 2015 r. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego odpowiedź na tę skargę kasacyjną.

W dniu 22 maja 2015 r. (data stempla pocztowego) skarżąca M. L. wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o uzupełnienie wyroku w trybie art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej: "p.p.s.a.", o rozstrzygnięcie określone w art. 152 p.p.s.a. (klauzulę ochrony tymczasowej). Prośbę swa motywuje tym, że nie posiada wiedzy prawniczej i do czasu konsultacji z prawnikiem w dniu 19 maja 2015 r. nie wiedziała, że wyrok powinien zawierać również takie rozstrzygnięcie, a jego brak ma naruszać jej prawa i interes. Z tych względów wniosła o przywrócenie terminu do zgłoszenia ww. wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Stosownie jednak do art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Strona powinna uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.).

Pod pojęciem braku winy rozumienie się sytuację, w której strona w obiektywny sposób nie mogła usunąć przeszkody w dokonaniu danej czynności procesowej nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Chodzi zatem o sytuację, w której strona dochowała maksimum staranności w dbaniu o własne interesy, a pomimo tego danej czynności nie mogła dokonać.

Nie ulega wątpliwości, że skarżąca w terminie określonym w art. 157 § 1 p.p.s.a. nie zgłaszała wniosku o uzupełnienie wyroku, a uczyniła to dopiero na etapie postępowania kasacyjnego. Prośba skarżącej dotyczy przywrócenia ustawowego terminu do dokonania czynności procesowej i jako taka jest dopuszczalna. Sąd przyjął też, że skarżąca dochowała terminu do zgłoszenia wniosku, ponieważ - jak podała, o możliwości zgłoszenia żądania dowiedziała się w dniu 19 maja 2015 r. podczas rozmowy z radca prawnym, a pismo skierowała do Sądu w dniu 22 maja 2015 r.

Wnioskodawczyni jako uzasadnienie okoliczności uprawdopodobniającej brak winy w uchybieniu terminu podała brak znajomości przepisów prawa. W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że okoliczność ta, podobnie zresztą jako oczekiwanie na uzyskanie porady prawnej, nie mogą stanowić podstawy do przywrócenia terminu (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2008 r. sygn. II OZ 712/08; z dnia 16 czerwca 2015 r. sygn. II OZ 542/15). Skoro stan nieznajomości prawa nie jest dla wnioskodawczyni sytuacją nową i zaskakującą, to stosownych informacji o postępowaniu sądowym mogła zasięgnąć znaczenie wcześniej, zwłaszcza że od dnia wniesienia skargi do dnia wyroku w sprawie upłynęło niemal 10 miesięcy. Opóźnienie czy zwłoka w tej materii może być zaś poczytana jako niedbalstwo w prowadzeniu swoich spraw.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., Sąd odmówił przywrócenia terminu do zgłoszenia wniosku o uzupełnienie wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.