Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585866

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 29 listopada 2018 r.
II SA/Rz 1216/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Kobak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. K. na pismo Rektora Państwowej Wyższej Szkoły (...) w (...) z dnia (...) sierpnia 2018 r. w przedmiocie pozbawienia prawa do korzystania z świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 24 września 2018 r. M. W. K. (dalej w skrócie: "skarżący") wniósł skargę na pismo Rektora Państwowej Wyższej Szkoły (...) w (...) z dnia (...) sierpnia 2018 r. zatytułowane jako "decyzja" o utrzymaniu w mocy decyzji Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły (...) w (...) z dnia (...) czerwca 2018 r. o pozbawieniu skarżącego prawa do korzystania z świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na okres 2 lat.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Zakres kognicji sądów administracyjnych został doprecyzowany w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - w dalszej części: "p.p.s.a."), zgodnie z którym, kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Ponadto zgodnie z art. 3 § 3 p.p.s.a., sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.

Powyższe wyliczenie stanowi katalog zamknięty. Zaskarżenie aktu lub czynności niewymienionych w powyższym katalogu oznacza, iż sprawa jako nieobjęta właściwością sądu administracyjnego podlega odrzuceniu zgodnie z art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Przedmiotem postępowania jest pismo Rektora Państwowej Wyższej Szkoły (...) w (...) z dnia (...) sierpnia 2018 r. zatytułowane jako "decyzja" w przedmiocie pozbawienia skarżącego prawa do korzystania z świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na okres 2 lat.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, dalej w skrócie: "u.z.f.ś.s."), zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Zgodnie natomiast z art. 10 u.z.f.ś.s., środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych administruje pracodawca.

Złożona w niniejszej sprawie skarga nie mieści się w kategorii spraw podlegających zaskarżeniu skargą do sądu administracyjnego. Przedmiot zaskarżenia nie jest bowiem żaden z aktów wymienionych w art. 3 § 2 pkt 1-7 p.p.s.a. Pismo z dnia (...) sierpnia 2018 r. pomimo powołania w jego treści art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 - dalej w skrócie: "k.p.a.") oraz błędnego pouczenia o prawie wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, nie stanowi decyzji administracyjnej. Kanclerz oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły (...) w (...) nie są uprawnieni do władczego działania w rozumieniu przepisów prawa administracyjnego, a więc do wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie pozbawienia prawa do korzystania z świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W sytuacji niezgodnego z prawem administrowania środkami funduszu pracodawca ponosi odpowiedzialność cywilną (art. 8 ust. 3 u.z.f.ś.s.) i karnoadministracyjną (art. 12a u.z.f.ś.s.).

Dlatego też skargę, jako wniesioną w sprawie nie należącej do właściwości sądów administracyjnych, należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.