Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508379

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 3 stycznia 2018 r.
II SA/Rz 1161/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Mazur-Selwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2018 r. w Rzeszowie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 21 grudnia 2017 r. A. sp. z o.o. reprezentowana przez adwokata wystąpiła o sporządzenie i przesłanie uzasadnienia wyroku wydanego w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

wniosek jest przedwczesny, co prowadzi do odmowy sporządzenia uzasadnienia.

Zgodnie z treścią art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W przedmiotowej sprawie zainicjowanej skargą A. sp. z o.o. termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia nie został otwarty, gdyż wyrok w tej sprawie nie został jeszcze wydany.

W związku z tym Sąd, na podstawie art. 141 § 2 i 3 p.p.s.a., odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.