Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2883287

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
II SA/Rz 113/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Zbigniew Czarnik Sędziowie WSA Krystyna Józefczyk (spr.) WSA Joanna Zdrzałka Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi A. Ł. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2011 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.