Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851647

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 8 lipca 2014 r.
II SA/Rz 1073/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Józefczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2014 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego - postanawia - podjąć zawieszone postępowanie sądowe na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.