Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 771029

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 2 grudnia 2010 r.
II SA/Rz 1046/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Śliwa.

Sentencja

1 2 3 postanowienie Dnia 2 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2010 r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, pismami z dnia 8 listopada 2010 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz do usunięcia braku formalnego poprzez nadesłanie 5 odpisów skargi - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwania doręczono skarżącemu 9 listopada 2010 r. Pomimo upływu terminu żadne z wezwań nie zostało wykonane.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) skarga podlega odrzuceniu, jeżeli nie uzupełniono

w wyznaczonym terminie jej braków formalnych oraz jeżeli, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis. Skoro skarżący nie uiścił należnego wpisu i nie usunął braku formalnego skargi, podlega ona odrzuceniu.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3, art. 58 § 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak

w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.