Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817760

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 7 września 2016 r.
II SA/Rz 1033/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SWSA Piotr Godlewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 7 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji - postanawia - na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.