Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2031381

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
II SA/Po 989/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. M.-H., K. S. i A. O. na uchwałę Rady Miejskiej w O. z dnia (...) czerwca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie przekazania prowadzenia przedszkola postanawia odrzucić skargę K. M.-H. i K. S.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) września 2015 r. K. S. i K. M.-H. wniosły skargę na opisaną wyżej uchwałę Rady Miejskiej w O. Skarga wymienionych skarżących nie była opłacona.

Referendarz sądowy postanowieniami: (1) z dnia (...) stycznia 2016 r. w stosunku do K. M.-H. i (2) z dnia (...) lutego 2016 r. w stosunku do K. S. odmówił skarżącym przyznania prawa pomocy. Postanowienia powyższe stały się prawomocne.

Skarżące K. M.-H. i K. S. zostały skutecznie wezwane do opłacenia wpisu od skargi w terminie (...) dni pod rygorem jej odrzucenia. K. M.-H. wezwanie doręczono w dniu (...) lutego 2015 r. Termin do opłacenia wpisu od skargi upływał skarżącej z dniem (...) lutego 2016 r. K. S. wezwanie doręczono w dniu (...) kwietnia 2016 r. Termin do opłacenia wpisu od skargi upływał skarżącej z dniem (...) kwietnia 2016 r. W wymienionych terminach skarżące K. M.-H. i K. S. nie uiściły wpisu od skargi.

W tym stanie rzeczy, wobec nie opłacenia w wyznaczonym terminie skargi, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) skarga wymienionych skarżących podlegała odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.