Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001863

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2018 r.
II SA/Po 979/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 grudnia 2018 r. sprawy ze sprzeciwu B. F. na decyzję Wojewody z dnia (...) października 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji oddala sprzeciw

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.