Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893058

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 9 lutego 2011 r.
II SA/Po 937/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy (spr.).

Sędziowie WSA: Maria Kwiecińska, Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2011 r. sprawy ze skargi J. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej; oddala skargę. (-/D.Rzyminiak - Owczarczak /-) E.Brychcy

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.