II SA/Po 923/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2587938

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2018 r. II SA/Po 923/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 listopada 2018 r. sprawy ze skargi J. M. oraz S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) 2018 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji postanawia odrzucić skargę S. M.

Uzasadnienie faktyczne

J. M. oraz S. M., reprezentowani przez adw. M. W., wnieśli skargę na wyżej opisaną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) 2018 r. Nr (...).

Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zarządzeniem z dnia 22 października 2018 r. polecił wezwać pełnomocnika skarżących do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia m.in. poprzez określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego S. M. Nadto zarządzeniami z 22 października 2018 r. Przewodniczący wezwał pełnomocnika skarżących do uiszczenia wpisu od skargi w odniesieniu do poszczególnych mocodawców (k. 2-3 akt sądowych), również w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wymienione wyżej zarządzenia doręczono pełnomocnikowi skarżących dnia 7 listopada 2018 r. W terminie otwartym do wykonania zarządzenia adw. M. W. przedłożyła dowód uiszczenia wpisu sądowego przez J. M. oraz złożyła oświadczenie o cofnięciu skargi złożonej w imieniu S. M.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga S. M. podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 57 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - "p.p.s.a.") skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Nieuzupełnienie powyższego braku formalnego skargi, mimo stosownego wezwania, skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Ponadto, zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Stosownie do art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu. W myśl art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem, a odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Skoro pełnomocnik S. M. nie uzupełniła braku formalnego skargi oraz nie uiściła stosownego wpisu, mimo upływu terminu do dokonania tych czynności, to wypełnione zostały przesłanki do odrzucenia skargi.

Nieuzupełnienie braków formalnych i fiskalnych skargi stało na przeszkodzie uwzględnienia oświadczenia adw. M. W. zawartego w piśmie z 13 listopada 2018 r., a dotyczącego cofnięcia skargi w trybie art. 60 p.p.s.a. i umorzeniu postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 tej ustawy. Skuteczne cofnięcie skargi, stanowiące podstawę do umorzenia postępowania, może bowiem dotyczyć jedynie takiej skargi, które nie jest obarczona brakami formalnymi uniemożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu. W niniejszej sprawie skarga nie została skutecznie wniesiona, zatem jej cofnięcie jest bezskuteczne i nie mogło doprowadzić do umorzenia postępowania (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 stycznia 2008 r. o sygn. akt I OSK 1829/07 oraz z dnia 18 czerwca 2014 r. o sygn. akt I OSK 1333/14 - oba dostępne na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Uzupełniająco Sąd wskazuje, że niniejsze postanowienie nie obejmuje skargi J. M. Skarga tej osoby została uzupełniona oraz opłacona i zostanie jej nadany bieg.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.