II SA/Po 922/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

II SA/Po 922/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1760551

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2015 r. II SA/Po 922/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Kwiecińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. G. o wymierzenie Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Po 1029/11 postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 lutego 2015 r. Sąd oddalił skargę H. G. o wymierzenie Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2012 r., sygn. akr II SA/Po 1029/11. W piśmie, wraz z którym doręczono skarżącemu odpis wyroku z uzasadnieniem (k. 77 akt sądowych) Sąd poinformował skarżącego, że od powyższego wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Skarga kasacyjna, pod rygorem odrzucenia, powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Strona może wystąpić do Sądu o przyznanie jej prawa pomocy poprzez ustanowienie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, a złożenie tego wniosku nie przerywa biegu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

W wymaganym trzydziestodniowym terminie H. G. wniósł do Sądu pismo nazwane "Zażaleniem". Stwierdzić należy, iż pismo powyższe, stanowiące skargę kasacyjną zostało sporządzone, pomimo pouczenia, osobiście przez skarżącego i nie odpowiada wymogom określonym w art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

W tej sytuacji skargę kasacyjną sporządzoną osobiście przez H. G., a nie przez profesjonalnego pełnomocnika, należało uznać za niedopuszczalną i odrzucić na podstawie art. 178 w zw. z art. 175 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.