Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989284

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 26 lutego 2009 r.
II SA/Po 906/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Kamieńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej W. M., I. i J. R., D. M., E. F., R. F., P. S., A. K., M. H., J. M. od postanowienia Sądu z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie ze skargi L. i J. D., W. M., I. i J. R., D. i R. M., J. B., R. F., P. S., M. K., A. K., I. K., J. i E. G., A. B., M. H., J. M., E. F. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) lipca 2008 r. Nr (...) w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania; postanawia odrzucić skargę kasacyjną W. M., J. i I. R., D. M., E. F., R. F., P. S., A. K., M. H. i J. M.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2009 r. Sąd odrzucił skargę W. M., J. i I. R., D. M., E. F., R. F., P. S., A. K., J. i E. G., M. H. i J. M. wniesioną w niniejszej sprawie, z powodu jej nieopłacenia. W pouczeniu dołączonym do postanowienia Sąd poinformował strony, że na powyższe postanowienie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Skarga kasacyjna, pod rygorem odrzucenia, powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Strona może wystąpić do Sądu o przyznanie jej prawa pomocy poprzez ustanowienie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, a złożenie tego wniosku nie przerywa biegu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

W wymaganym trzydziestodniowym terminie W. M., J. i I. R., D. M., E. F., R. F., P. S., A. K., M. H. i J. M. wnieśli do Sądu skargę kasacyjną od powyższego postanowienia.

Sąd pismem z dnia 10 lutego 2009 r. wezwał W. M. do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez jej podpisanie, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Skarżąca odebrała wezwanie Sądu w dniu (...) lutego 2009 r. i w wyznaczonym terminie nie usunęła braków. Stąd jej skargę kasacyjną należało w oparciu o przepis art. 178 w zw. z art. 176 i art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: p.p.s.a.) odrzucić.

Odnosząc się do skargi kasacyjnej wniesionej i sporządzonej przez J. i I. R., D. M., E. F., R. F., P. S., A. K., M. H. i J. M. stwierdzić należy, iż nie odpowiada ona wymogom określonym w art. 175 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z tym przepisem skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Skargę kasacyjna sporządzoną osobiście przez ww. skarżących, a nie przez profesjonalnego pełnomocnika, należało uznać za niedopuszczalną i odrzucić na podstawie art. 178 w zw. z art. 175 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.