II SA/Po 846/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3176045

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 31 marca 2021 r. II SA/Po 846/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jan Szuma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu T. C. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2021 r., (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne

2. zwrócić T. C. kwotę (...) (słownie: (...)) zł tytułem nienależnie uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) listopada 2020 r. T. C. wniósł sprzeciw od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 20210 r., (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego (k. 3-5 akt sądowych).

Pismem z dnia (...) marca 2021 r. działający w imieniu T. C. pełnomocnik cofnął jednak wniesiony sprzeciw o decyzji (k. 39 akt sądowych). Zaznaczył, że sprzeciwiającemu się zależy na jak najszybszym przekazaniu akt administracyjnych do organu, co umożliwi dalsze prowadzenie sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

W myśl art. 64b § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Zgodnie więc z art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć sprzeciw. Cofnięcie sprzeciwu wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu w niniejszej prawie nie zachodzą okoliczności, które mogłyby przemawiać za niedopuszczalnością cofnięcia sprzeciwu.

Uznając cofnięcie sprzeciwu za skuteczne i dopuszczalne w rozumieniu powołanego wyżej przepisu Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowoadministracyjne. Stosownie do art. 161 § 2 p.p.s.a. postanowienie w tym przedmiocie mogło zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Sąd sygnalizacyjnie nadmienia też, że niezwłocznie po upływie siedmiodniowego terminu do wniesienia zażalenia (art. 194 § 1 pkt 1b p.p.s.a.) akta administracyjne przekaże Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu (art. 286 § 1 p.p.s.a.), a do obowiązku organu należeć będzie przekazać je dalej (do Prezydenta Miasta P.).

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 225 p.p.s.a. Sąd zaznacza, że w związku z przedmiotem sprawy (art. 239 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.), T. C. w ogóle nie był obowiązany do ponoszenia kosztów sądowych (zwolnienie ustawowe w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.