II SA/Po 841/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570743

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 października 2018 r. II SA/Po 841/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi J. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji postanawia odrzucić zażalenie J. M. i E. M. z dnia (...) r.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. J. M. i E. M. wnieśli zażalenia od dwóch postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 lipca 2018 r., tj. postanowienia o odrzuceniu zażalenia J. M. i E. M. z dnia (...) r. oraz postanowienia o odrzuceniu zażalenia J. M. i E. M. z dnia (...) r. (k. 258 akt sąd.)

Zażalenie z dnia (...) r. wniesione zostało za pośrednictwem faksu. Konsekwencją takiej formy wniesienia pisma jest uznanie, że ma ono braki formalne, a mianowicie nie zawiera oryginalnych podpisów skarżących - jest to kopia zażalenia, a nie jego oryginał.

Pismem z dnia (...) r. J. M. oraz E. M. zostali wezwani do usunięcia braków formalnych zażalenia z dnia (...) r. poprzez podpisanie zażalenia na dołączonej do wezwania kopii zażalenia - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia (k. 261 i 262 akt sąd.). Przesyłki z wezwaniem zostały odebrane przez J. M. w dniu (...) r. (k. 266 i 267 akt sąd.).

Termin do usunięcia braków formalnych zażalenia z dnia (...) r. upływał każdemu z wnoszących zażalenie z dniem (...) r. W wymienionym terminie ani J. M. ani E. M. nie uzupełnili braku zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zażalenie J. M. i E. M. z dnia (...) r. należało odrzucić.

Zgodnie z treścią art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. w związku z art. 194 § 3 p.p.s.a., każde zażalenie musi zawierać podpis strony albo podpis jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Podpis strony musi być oryginalny i własnoręczny - niewystarczający jest dokument zawierający skan lub kserokopię podpisu strony.

Z uwagi na fakt, że zażalenie z dnia (...) r. wniesiono faksem, nie można uznać, że złożone pod nim podpisy E. M. i J. M. są oryginalne i własnoręczne. Powyższe wynika z faktu, że własnoręcznie podpisane pismo procesowe - po jego wysłaniu faksem - jest dotknięte brakiem formalnym, który może być uzupełniony jedynie przez złożenie na wydruku własnoręcznego podpisu przez autora pisma.

Wobec tego J. M. i E. M. po otrzymaniu w dniu (...) r. wezwania do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, powinni byli złożyć podpisy na przesłanej przez Sąd kopii zażalenia, a następnie tak podpisane zażalenie przesłać do Sądu drogą tradycyjną, tj. za pośrednictwem operatora pocztowego.

J. M. i E. M., pomimo skutecznego wezwania przez Sąd, nie uzupełnili opisanego wyżej braku formalnego zażalenia z dnia (...) r. w ustawowym terminie, który upłynął bezskutecznie w dniu (...) r.

W związku z powyższym należało, stosownie do treści art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.