Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2610939

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 grudnia 2018 r.
II SA/Po 833/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jan Szuma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej J. H. i L. H. od wyroku z dnia 5 października 2018 r., sygn. akt II SA/Po 833/18 w sprawie ze sprzeciwu J. H. i L. H. od decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 5 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił sprzeciw J. H. i L. H. od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 13 sierpnia 2018 r., nr (...) (k. 22 akt sądowych).

Wnioskiem z dnia 12 października 2018 r. J. H. i L. H. wystąpili o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku (k. 30 akt sądowych).

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem wysłano 2 listopada 2018 r. (k. 46-47 akt sądowych), a przesyłkę skarżący odebrali osobiście 8 listopada 2018 r. (k. 48-49 akt sądowych).

Pismem z dnia 3 grudnia 2018 r. J. H. i L. H. wnieśli od wyroku z dnia 5 października 2018 r. skargę kasacyjną (którą nazwali "skargą") (k. 53 akt sądowych). Z formy (pismo odręczne) i treści ("J. i L. H., jako strony postępowania wnosimy (...)") środka zaskarżenia wynika, że sporządzili go osobiście.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skargę kasacyjną złożoną przez J. H. i L. H. należało uznać za niedopuszczalną.

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego lub osoby wymienione w art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. Skarga kasacyjna z dnia 3 grudnia 2018 r. złożona przez J. H. i L. H. została sporządzona i podpisana - jak wynika z jej treści - przez samych skarżących.

Naruszenie warunku sporządzenia skargi przez osoby kwalifikowane, o jakich mowa w art. 175 p.p.s.a. obliguje Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Na marginesie Sąd zaznacza, że w piśmie przewodnim, wraz z którym wysłano odrębnie J. H. i L. H. odpis wyroku wraz z uzasadnieniem znalazło się pouczenie o obowiązku sporządzenia skargi kasacyjnej - pod rygorem odrzucenia - przez adwokata lub radcę prawnego (punkt 2 pouczenia na k. 46 i 47 akt sądowych).

Mając na względzie powyższe, Sąd na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.