Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892921

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 stycznia 2011 r.
II SA/Po 761/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Zieliński.

Sędziowie WSA: Danuta Rzyminiak-Owczarczak, Elwira Brychcy (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi K. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...); na decyzję Wojewody z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę; oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.