II SA/Po 721/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3019400

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2020 r. II SA/Po 721/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jan Szuma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Stowarzyszenia " z siedzibą w (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 r., II SA/Po 721/19 w sprawie ze skargi M. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2019 r., nr (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 20 listopada 2019 r., II SA/Po 721/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę M. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2019 r., (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego (k. 60 akt sądowych).

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożyło, wcześniej dopuszczone do udziału w postępowaniu, Stowarzyszenie z siedzibą w (...) (zwane dalej "Stowarzyszeniem"). Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono Stowarzyszeniu (...) grudnia 2019 r. i odebrał je osobiście jego prezes Z. G. (k. 87-89 akt sądowych).

Dnia (...) stycznia 2020 r. nadano na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznani skargę kasacyjną wywiedzioną przez Stowarzyszenie. Skargę sporządził adwokat T. C. (k. 90-93 akt sądowych).

Zarządzeniem z dnia (...) stycznia 2020 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (zwany dalej "Przewodniczącym Wydziału") polecił wezwać wnoszącego skargę kasacyjną do złożenia 2 odpisów skargi kasacyjnej oraz nadesłania pełnomocnictwa procesowego do sporządzenia skargi kasacyjnej - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.").

Powyższe zarządzenie wykonał sekretarz sądowy kierując do adwokata T. C. wezwanie datowane na (...) stycznia 2020 r. Wezwanie to odebrał osobiście pełnomocnik w dniu (...) lutego 2020 r. (k. 95 i 97 akt sądowych).

Przy piśmie z dnia (...) lutego 2020 r., nadanym tego samego dnia, adwokat T. C. przesłał dwa egzemplarze skargi kasacyjnej. Jednocześnie poinformował, że pełnomocnictwo zostanie nadesłane bezpośrednio przez skarżącego (k. 98 akt sądowych).

Po dacie wpływu powyższej korespondencji, żadne dalsze pisma do akt nie wpłynęły.

Zarządzeniem z dnia (...) czerwca 2020 r. asesor sprawozdawca polecił skontaktować się telefonicznie z pełnomocnikiem Stowarzyszenia, względnie z prezesem Stowarzyszenia w celu wyjaśnienia kwestii nie złożenia pełnomocnictwa. Wiązało się to z faktem, że Stowarzyszenie bierze udział także w innych podobnych przedmiotowo postępowaniach będących w toku w tutejszym Sądzie, stąd nie można było wykluczyć omyłki w zakresie przypisania pełnomocnictwa do akt właściwej sprawy.

W toku rozmowy telefonicznej z sekretarzem sądowym (zob. notatkę służbową z dnia (...) czerwca 2020 r.) prezes Stowarzyszenia przyznał, że z uwagi na nadmiar obowiązków nie przesłał dokumentu pełnomocnictwa do Sądu. Z sekretarzem sądowym następnie skontaktował się także pełnomocnik, który wyjaśnił, że pełnomocnictwo mu udzielone nadesłać do akt miał bezpośrednio jego mocodawca.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zaistniały podstawy do odrzucenia skargi kasacyjnej złożonej przez Stowarzyszenie

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. Wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Po wniesieniu skargi kasacyjnej przez Stowarzyszenie zarządzeniem z dnia (...) stycznia 2020 r. Przewodniczący Wydziału polecił wezwać wnoszącego skargę kasacyjną do złożenia 2 odpisów skargi kasacyjnej oraz nadesłania pełnomocnictwa procesowego do sporządzenia skargi kasacyjnej - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej na podstawie art. 178 p.p.s.a. Analiza akt sprawy nie pozostawia wątpliwości, że skarga kasacyjna była dotknięta wymienionymi brakami.

W reakcji na wezwanie dotyczące braków skargi kasacyjnej adwokat T. C. przy piśmie z dnia (...) lutego 2020 r. przesłał dwa egzemplarze skargi kasacyjnej i wyjaśnił, że pełnomocnictwo zostanie nadesłane bezpośrednio przez skarżącego (k. 98 akt sądowych). Pełnomocnictwo takie jednak dotąd nie wpłynęło.

W tym stanie rzeczy Sąd zobligowany został do odrzucenia skargi kasacyjnej, gdyż ziściły się ku temu przesłanki określone w art. 178 in fine p.p.s.a.

O odrzuceniu skargi kasacyjnej wojewódzki sąd administracyjny orzeka na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.